Demo
免费下载
采购分析主题


      对于采购决策者来说,价格的管控与供应商的评估都需要众多数据的支持。

      1、如何从及时交货率、退货率、采购金额与数量等多种指标来评估供应商?
      2、主要物料的价格波动情况是怎样的?又有哪些物料的价格波动较大?
      3、采购提前期影响着MRP计算,却无法得到合理的调整    

     

       采购分析报表模板